Анализа на глобалниот пазар на микроосигурување и можностите за негова имплементација во Република Македонија”.