Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица – пречистен текст (Сл. Весник бр. 191 од 19.10.2018 и бр.99 од 7.5.2024)