Тарифа за изменување и дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица, (Сл. Весник бр.99 од 7 мај, 2024 година)