С О О П Ш Т Е Н И Е

Во врска со Соопштението за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, објавено на ден 10.12.2021 година, Ве информираме дека заклучно со денешниот ден – 15.12.2021 година (12.00 часот) пополнети се капацитетите за учество на обуката и стручниот испит за застапник во осигурување.

Поради горенаведеното, Пријавите/барањата за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник во осигурување кои ќе бидат доставени по објвавување на ова Соопштение, нема да бидат земени во предвид.

Скопје, 15.12.2021 година