Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите осигурително-брокерски друштва дека на следните линкови се достапни:

-Прирачник за основање и работа на осигурително брокерско друштво (да има активен линк и прикачен документот со назив Прирачник за основање и работа на ОБД)

-Обврски на осигурително-брокерските друштва за достава на извештаи и известувања до АСО, ажурирано на 10.8.2022 година  (да има линк со документот Обврски за известување до АСО – ОБД10.8.2022)