Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите осигурително-брокерски друштва дека на следните линкови се достапни:

-Прирачник за основање и работа на осигурително брокерско друштво (да има активен линк и прикачен документот со назив Прирачник за основање и работа на ОБД)

ОБВРСКИ НА ОБД ЗА ДОСТАВА НА ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕСТУВАЊА ДО АСО