(ВО ЖИВО) Линк од полагање испит за осигурителни брокери 25.2.2022 година

https://www.youtube.com/watch?v=l4mWueA4qJs