(ВО ЖИВО) Линк од полагање теоретски дел на стручен испит за застапување во осигурување (15.4.2022 година)