(ВО ЖИВО) Полагање стручен испит за осигурителни брокери (теоретски дел) 5.5.2023 г.