ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Подзаконски акти и документи кои произлегуваат од Законот:

1. Национална проценка на ризик

2. Одлука за листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции 

3. Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции

4. Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик

5. Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/ или финансирање на тероризам 

6. Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе 

7. Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување 

8. Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)

9. Упатство за постапување по финансисики рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација 

10.Допис до субјектите согласно Упатството за вршење на проценка на ризик