Неофицијален пречистен текст на закон за супервизија на осигурување (pdf)

 1. Закон за супервизија на осигурување  (Сл. весник бр. 27/2002)
 2. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 84/2002)
 3. Исправка на ЗСО (Сл. весник бр. 98/2002)
 4. Одлука на Уставен суд (Сл.весник бр. 33/2004)
 5. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 79/2007)
 6. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 8/2008)
 7. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 88/2008)
 8. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 56/2009)
 9. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 67/2010)
 10. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 44/2011)
 11. Исправка на ЗСО (Сл. весник бр. 112/2011)
 12. Одлука на Уставен суд (Сл.весник бр. 7/2012)
 13. Пречистен текст на закон за супервизија на осигурување (Сл. весник бр. 30/2012)
 14. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 45/2012)
 15. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 60/2012)
 16. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 64/2012)
 17. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 23/2013)
 18. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 188/2013)
 19. Исправка на Законот за изменување и дополнување на ЗСО (“Службен весник на Република Македонија” бр.30/2014)
 20. Законот за изменување и дополнување на ЗСО (“Службен весник на Република Македонија” бр.43/2014)
 21. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 112/2014)
 22. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 153/2015)
 23. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 192/2015)
 24. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 23/2016)
 25. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 83/2018)
 26. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 198/2018)
 27. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 101/2019)
 28. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 31/2020)
 29. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (Сл. Весник број 173 од 1 август 2022 година)