Закон за вложување на РМ во акционерскиот капитал на Европа Ре