Координациското тело на финансиските регулатори за финансиска едукација и финансиска инклузија, во соработка со асоцијациите и институциите од приватниот сектор и непрофитните институции активни во доменот на финансиската едукација, деветта година по ред ја одбележуваат Глобалната недела на парите, којашто оваа година е во периодот 22 ‒ 28 март. Темата на Глобалната недела на парите за оваа година е: „Грижи се за себе, грижи се за своите пари“ (Take care of yourself, take care of your money).

Заради пандемијата со корона-вирусот, активностите за време на Глобалната недела на парите оваа година, главно ќе се одвиваат преку е-предавања и објави на едукативни материјали на интернет-страниците на институциите и на социјалните мрежи. Виртуелните едукативни предавања ќе бидат наменети за учениците од основните и средните училишта од нашата земја на теми од областите што ги покриваат одделните институции, поврзани со функционирањето на финансискиот систем.

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) ќе земе учество во Глобалната недела на пари преку бројни активности на повеќе нивоа: промовирање на корисни содржини и давање совети на осигурениците преку порталот за едукација со акцент за заштита на нивните права и интереси, споделување на корисни и навремени информации преку интернет страната и социјалните мрежи, едукативни прашалници, анкети, организирање квиз, едукативни онлине предавања, ТВ настапи,промоција на добрите практики во доменот на финансиската едукација и финасиската инклузија,промовирање на улогата на друштвата за осигурување и посредниците во осигурување во финансиската едукација со цел да стане дел од нивното добро работење во однос на нивните финансиски клиенти, поттикнување на отчетноста и одговорноста на друштвата за осигурување и посредниците во осигурување, не само во обезбедувањето информации и совети за финансиски прашања, туку и во промовирањето на финансиската свест на клиентите, особено за долгорочни обврски и обврски коишто претставуваат значителен дел од сегашните и идните приходи. Повеќе: Билтен на активности

На  светско ниво, Глобалната недела на парите се одбележува од 2012 година, со единствен прекин во 2020 година заради пандемијата, при што од 2021 година се одржува во организација на ОЕЦД. Оваа глобална иницијатива, којашто досега се одбележува во повеќе од 175 земји во светот, ја подигнува свеста кај младите за финансиската едукација и ги зголемува нивните знаења за парите, штедењето, вработувањето и претприемаштвото. Секоја година, младите луѓе разговараат, читаат и учат за економските и за финансиските системи преку најразлични активности што ги спроведуваат државните, финансиските и образовните институции. Целта на Глобалната недела на парите е да ги поттикне младите да инвестираат во својата иднина, истакнувајќи ја важноста на финансиската едукација, со што ќе се помогне тие да станат свесни за своите финансиски права, ќе им се олесни пристапноста до финансиските услуги и ќе се развијат нивните финансиски вештини.

Официјалниот почеток на Кампањата може да го проследите тука: да се регистрирате тука или да гледате во живо на YouTube каналот на GNP.

Лансирањето на настанот почнува во 12:00 часот!