Почитувани,

Ве известуваме дека врз основа на Решение Бр. 14-1-1211 од 22.4.2024 година за издавање на дозвола за статусна измена – присоединување, Друштвото за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје се присоедини кон АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп.

Уписот на извршената статусна промена – присоединување во Централниот регистар на РСМ во согласност со Законот за трговските друштва е направен на ден 27.6.2024 година за што АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп ја извести Агенцијата до допис од 27.6.2024 година.