1. Записник од 19-та седница на СнЕ на АСО одржана на 29 јуни, 2023 година;
  2. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на ГРАВЕ на лицето Ненад Стаменков и донесување на решение;
  3. Одлука во однос на сторениот прекршок од страна на Осигурително брокерското друштво Супер Брокер АД Скопје;
  4. Одлука во однос на сторениот прекршок од страна на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје;
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурителното брокерско друштво ЕОС Брокер АД Скопје;
  7. Политика на интегритет;
  8. Извештај од 23-тите спортски средби Метропол во Охрид оддржани во период од 11-14 мај, 2023 година;
  9. Информација за финансиската состојба, статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување во периодот 1.1.-31.3.2023 година;
  10. Измена на Годишниот план за вработување на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година;
  11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на осигурување;