1. Записник од 21-та седница на СнЕ на АСО одржана на 11 јули, 2023 година;
  2.  Разгледување и одлучување во врска со Извадок од Нацрт-записникот од Сто шеесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 јули 2023 година