1. Записник од 14-та седница на СнЕ на АСО одржана на 4 јуни, 2024 година; 
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје  и донесување решение за  изрекување дополнителни мерки кон Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје;
  3. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп.