1. Procesverbali i seancës së 14-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më  4 qershor të vitit 2024;
  2. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për shqiptimin e masave shtesë ndaj Shoqërisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup;
  3. Aktvendim për dhënien e dakordësisë për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve dhe Risigurimeve MAQEDONI Shkup – Vienna Inshurens Grup.