1. Записник пд 22-та седница на Спвет на експерти на Агенцијата за супервизија на осигуруваое, одржана на 17 јули, 2023 година;
 2. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година, заклучно со 30.06.2023 година;
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците;
 4. Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри на осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва, застапници во осигурување, друштва за застапување во осигурувањето и банки од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;
 5. Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување;
 6. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за лицето Селин Шакарер и донесување на решение;
 7. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за лицето Ило Ристовски и донесување на решение;
 8. Разгледување и одлучување по Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на САВА осигурување АД Скопје и донесување на решение;
 9. Донесување на решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Анета Цветковска;
 10. Донесување на решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Виктор Чочковски;
 11. Донесување на решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Мими Каркалашева;
 12. Донесување на решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Сања Јаневска;
 13. Разгледување на Извештај за во однос на спроведен испит за вториот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (2023-2024) – ФИНАНСИСКА МАТЕМАТИКА.