1. Записник од 6-та седница на СнЕ на АСО одржана на 5 март, 2024 година;
 2. Измена на планот за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување, за 2024 година,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон АД за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје,
 8. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за    млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2024 година,
 9. Решение за именување на членови на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2024 година, 
 10. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр.УП 19-3-141 од 09.06.2017 година на лицето Александар Здравкоски,
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр.УП 14-3-758 од 12.07.2022 година на лицето Илчо Димитров,
 12. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр.УП 14-10-1176 од 19.12.2022 година на лицето Петре Димовски,
 13. Извештај од спроведен испит по предмeт АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА 1,
 14. Одлука за изменување и дополнување на статутот на Агенцијата за супервизија на осигурување