1. Записник од шеста седница на СнЕ на АСО одржана на 3 март, 2023 година;
  2. Измена на Годишен план за вработување за 2023 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;
  3. Решение по барањето за давање согласност за член на орган на управување во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп Скопје, за лицето Дарко Дедиќ;
  4. Решение по барањето за давање согласност за член на орган на управување во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп Скопје, за лицето Елена Јакимовска-Петровска;
  5. Решение по барањето за давање согласност за член на орган на управување во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп Скопје, за лицето Милан Антовски;
  6. Решение по барањето за давање согласност за член на орган на управување во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје, за лицето Ралица Губерова;
  7. Решение по барање за давање согласност за член на орган на управување во Акционерското друштво ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА, за лицето Озрен Марјановиќ,
  8. Одлука во однос на сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво МАКОАС Брокер констатиран со Записник од спроведена вонтеренска супервизија;
  9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Соња Паневска;
  10. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Резеарта Реџепи;
  11. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Маја Стефаноска.