Trajnim për Aktuarë

THIRRJE

për aplikim për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve informon opinionin se në periudhën nga prilli i vitit 2021 deri në qershor të vitit 2023 do të organizojë dhe zhvillojë trajnime dhe mbajtjen e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar (në tekstin e mëtejmë: provimi profesional për aktuar).

Të gjithë personat e interesuar mund të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënien e provimit profesional për aktuar duke dorëzuar një kërkesë për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënien e provimit profesional për aktuar pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, në Formularin-Kërkesë që i bashkëlidhet këtij Njoftimi.

Kërkesa ose aplikimi  për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për aktuar mund të dorëzohet në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, personalisht ose me postë, në Arkivin e Agjencisë në adresën: rruga “Maqedonia” p.n. – Pallati “Lazar Pop Trajkov”, kati V, Shkup ose në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme të postës elektronike contact@aso.mk.[1]

Në Aplikimin/Kërkesën për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënin e provimit profesional për aktuar, personat janë të detyruar të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kopje të letrënjoftimit; respektivisht kopje të pasaportës (për shtetas të huaj – në shqyrtim[2];
 2. Vërtetim respektivisht Diplomë për përfundimin e arsimit të lartë të lëshuar nga institucioni i akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut [3], (në origjinal ose të noterizuar): dhe
 3. Argument për kompensimin e paguar për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional  të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar me vlerë prej  000 denash/

Argumenti  për kompensimin e paguar  për pjesëmarrjen  në trajnimin dhe në dhënien e provimit profesional  nga pika 3 duhet që të përmbajë të dhënat vijuese:

QËLLIMI I PAGESËS:Trajnim dhe provim për aktuar për personin (emri dhe mbiemri i personit)
EMRI I PRANUESIT:Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve
VLERA:120.000,00 denarë
  
BANKA E PRANUESIT:Stopanksa Banka SHA – Shkup
LLOGARIA:200002007041251
  
BANKA E PRANUESIT:NLB Banka SHA-Shkup
LLOGARIA:210065288480132

 

AFATI PËRFUNDIMTAR I PARASHTRIMIT TË APLIKIMEVE (ME DOKUMENTACIONIN E PLOTË TË NEVOJSHËM ) ËSHTË 26.3.2021 NË ORËN 14:00

Më poshtë është Kurrikula, mënyra dhe procedura për mbajtjen  e provimit profesional për  aktuar, si dhe orari indikativ i leksioneve (trajnimeve) dhe dhënies së provimeve:

KURRIKULA PËR MBAJTJEN  E PROVIMIT PROFESIONAL PËR  AKTUAR

Programi mësimor për mbajtjen e provimit profesional për aktuar përbëhet nga këto lëndë:

 1. Probabiliteti dhe statistikat;
 2. Matematikë financiare;
 3. Modelimi stokastik;
 4. Ekonomi;
 5. Modelet e përvojës;
 6. Matematika aktuariale I;
 7. Matematika aktuariale II;
 8. Menaxhimi i investimeve dhe aseteve;
 9. Sigurimi i jetës;
 10. Sigurimi jo-jetë;
 11. Sigurimet shoqërore dhe pensionale;
 12. Sigurimi i shëndetit;
 13. Kontabiliteti i sigurimeve;
 14. Rregullorja në fushën e sigurimeve; dhe
 15. Profesionalizmi dhe etika

 

MËNYRA DHE PROCEDURA PËR MBAJTJEN E TRAJNIMIT DHE DHËNIEN E PROVIMIT PROFESIONAL

Mënyra dhe procedura për mbajtjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional i cili nevojitet për punë si aktuar i çertifikuar përcaktohet nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për zbatimin e provimit profesional që nevojitet për marrjen e licencës së punës si aktuar i çertifikuar (Gazeta Zyrtare e Republikës të Maqedonisë së Veriut nr. 280/2020).

Provimi profesional për aktuar konsiston në mbajtjen e trajnimeve (leksioneve) për secilën  lëndë të Kurrikulës (një numër i caktuar i orëve të leksioneve në disa ditë pune) dhe marrjen e provimit për secilën lëndë të Kurrikulës (një ditë e planifikuar për marrjen e provimit )

Secili kandidat ka të drejtë të japë provimin në çdo lëndë më së shumti dy herë. Kandidati që nuk e ka kaluar provimin e një lënde dy herë me radhë, e humbet të drejtën për të marrë provimet e tjera, por provimet të cilat i ka dhënë me sukses i njihen edhe gjatë mbajtjes tjetër të trajnimit dhe dhënies së provimit profesional. Provimi profesional konsiderohet i dhënë nëse kandidati ka kaluar me sukses provimet në të gjitha lëndët e Kurrikulës.

Personave që do të kalojnë me sukses provimet në të gjitha lëndët e Kurrikulës, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve do t’i japë Certifikatë për marrjen e provimit profesional që nevojitet  për të punuar si aktuar i autorizuar me të cilën personat mund të aplikojnë për leje pune si aktuar i autorizuar sipas Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve.

 

PEDAGOGË DHE MATERIALE PËR ZBATIMIN E TRAJNIMIT DHE PROVIMIT

Trajnimi dhe provimi profesional për aktuarë do të kryhet nga pedagogë (ligjërues) të angazhuar nga Agjencia, të cilët kanë përvojë dhe kompetenca të larta profesionale dhe janë profesionistë të lartë në fushën në të cilën do të japin leksione.

Duke pasur parasysh situatën aktuale me KOVID-19, trajnimi do të zhvillohet on-line duke përdorur një platformë të përshtatshme në internet.

Materialet për mbajtjen e trajnimit dhe provimit do t’u sigurohen pjesëmarrësve në trajnim/provim para fillimit të trajnimit për secilën lëndë të Kurrikulës.

Gjuha e leksioneve (trajnimeve) dhe materialeve mësimore do të jetë gjuha maqedonase, kroate ose angleze.

[1] Nëse kërkesa paraqitet në mënyrë elektronike, e njëjta e nënshkruar nga personi, së bashku me të gjitha dokumentet e bashkangjitura (së bashku me noterizimet e duhura), dorëzohet e skanuar me ngjyra (në dokumentin pdf).

[2] Nëse emri dhe mbiemri i Diplomës / Vërtetimit nuk është identik me atë të deklaruar në letërnjoftimin, përkatësisht në Kërkesë, është e nevojshme që personi t’i bashkëngjisë Kërkesës një certifikatë martese, përkatësisht një aktvendim për të ndryshuar emrin respektivisht mbiemrin.

[3] Nëse kandidati ka përfunduar arsimin e tij/të saj jashtë vendit, është e nevojshme të dorëzojë Diplomë/ Vërtetim të arsimit të lartë të përfunduar të lëshuar nga një institucion arsimor i akredituar jashtë vendit së bashku me një dokument për njohjen e kualifikimit të universitetit të huaj të lëshuar nga një institucion kompetent në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

  ORARI I MBAJTJES SË TRAJNIMEVE (LEKSIONEVE) DHE PROVIMEVE

  Trajnimi (leksionet) dhe dhënia e provimeve për lëndë të veçanta të Kurrikulës për dhënien e provimit profesional për aktuar do të kryhen në orarin  vijues:

  LëndëNumri i orëvePeriudha e trajnimit Provimi IProvimi II
  1.Probabiliteti dhe statistikat;2512.-16.4.202108.05.202122.05.2021
  2.Matematikë financiare2525.-31.5.202119.06.202103.07.2021
  3.Modelimi stokastik251.-7.9.202125.09.202109.10.2021
  4.Ekonomi3012.-18.10.202106.11.202120.11.2021
  5.Modelet e përvojës3022.-26.11.202118.12.202115.01.2022
  6.Matematika aktuariale I3031.1-4.2.202226.02.202212.03.2022
  7.Matematika aktuariale II3014-18.3.202209.04.202230.04.2022
  8.Menaxhimi i investimeve dhe aseteve303.-9.5.202228.05.202211.06.2022
  9.Sigurimi i jetës3013.-17.6.202209.07.202223.07.2022
  10.Sigurimi jo-jetë301.-7.9.202201.10.202215.10.2022
  11.Sigurimi i shëndetit3017.-21.10.202212.11.202226.11.2022
  12.Sigurimi i shëndetit3028.11.-2.12.202224.12.202214.01.2023
  13.Kontabiliteti i sigurimeve3030.1.-3.2.202325.02.202311.03.2023
  14.Rregullorja në fushën e sigurimeve2513-17.3.202308.04.202322.04.2023
  15.Profesionalizmi dhe etika1024-28.4.202320.05.202303.06.2023

   

  SHËNIM: Orari i trajnimit (leksioneve) dhe dhënia e provimeve për çdo lëndë të Kurrikulës për dhënien e provimit profesional për aktuar është indikativ dhe ai mund të ndryshohet në mënyrë plotësuese. Datat e sakta dhe orari i detajuar i leksioneve dhe provimeve në kuadër të trajnimit do të publikohen në faqen e internetit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve www.aso.mk para fillimit të trajnimit, përkatësisht provimit për secilën lëndë në veçanti.

  Informacione lidhur me zbatimin e trajnimit dhe provimit profesional mund të merren në e-mail adresën vijuese contact@aso.mk  ose në numrin e telefonit 02 3254 050.

    Facebook
    LinkedIn