Trajnim për Aktuarë

 THIRRJE për aplikim për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve informon opinionin se në periudhën nga muaji mars i vitit 2023 deri në qershor të vitit 2025 do të organizojë dhe zhvillojë trajnime dhe mbajtjen e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar (në tekstin e mëtejmë: provimi profesional për aktuar).

Të gjithë personat e interesuar mund të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënien e provimit profesional për aktuar duke dorëzuar një kërkesë për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënien e provimit profesional për aktuar pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, në Formularin-Kërkesë që i bashkëlidhet këtij Njoftimi.

Kërkesa ose aplikimi  për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për aktuar mund të dorëzohet në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, personalisht ose me postë, në Arkivin e Agjencisë në adresën: rruga “Maqedonia” Nr.25 – Pallati “Lazar Pop Trajkov”, kati V, Shkup ose në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme të postës elektronike contact@aso.mk.[1]

Në Aplikimin/Kërkesën për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënin e provimit profesional për aktuar, personat janë të detyruar të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kopje të letrënjoftimit; respektivisht kopje të pasaportës (për shtetas të huaj – në shqyrtim[2];
 2. Vërtetim respektivisht Diplomë për përfundimin e arsimit të lartë të lëshuar nga institucioni i akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut [3], (në origjinal ose të noterizuar): dhe
 3. Argument për kompensimin e paguar për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional  të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar me vlerë prej  000 denash në  llogri të Agjencisë të Sigurimeve në Stopanska Banka Shkup, NLB Banka SHA Shkup ose Halk Banka SHA Shkup.

Argumenti  për kompensimin e paguar  për pjesëmarrjen  në trajnimin dhe në dhënien e provimit profesional  nga pika 3 duhet që të përmbajë të dhënat vijuese:

QËLLIMI I PAGESËS:Trajnim dhe provim për aktuar për personin (emri dhe mbiemri i personit)
EMRI I PRANUESIT:Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve
VLERA:120.000,00 denarë
  
BANKA E PRANUESIT:Stopanksa Banka SHA – Shkup
LLOGARIA:200002007041251
  
BANKA E PRANUESIT:NLB Banka SHA-Shkup
LLOGARIA:210065288480132
  
BANKA E PRANUESIT:Halk Banka SHA-Shkup
LLOGARIA:270065288480139

AFATI PËRFUNDIMTAR I PARASHTRIMIT TË APLIKIMEVE (ME DOKUMENTACIONIN E PLOTË TË NEVOJSHËM ) ËSHTË 10.3.2023 NË ORËN 14:00

[1] Nëse kërkesa paraqitet në mënyrë elektronike, e njëjta e nënshkruar nga personi, së bashku me të gjitha dokumentet e bashkangjitura (së bashku me noterizimet e duhura), dorëzohet e skanuar me ngjyra (në dokumentin pdf).

[2] Nëse emri dhe mbiemri i Diplomës / Vërtetimit nuk është identik me atë të deklaruar në letërnjoftimin, përkatësisht në Kërkesë, është e nevojshme që personi t’i bashkëngjisë Kërkesës një certifikatë martese, përkatësisht një aktvendim për të ndryshuar emrin respektivisht mbiemrin.

[3] Nëse kandidati ka përfunduar arsimin e tij/të saj jashtë vendit, është e nevojshme të dorëzojë Diplomë/ Vërtetim të arsimit të lartë të përfunduar të lëshuar nga një institucion arsimor i akredituar jashtë vendit së bashku me një dokument për njohjen e kualifikimit të universitetit të huaj të lëshuar nga një institucion kompetent në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

  Programi mësimor për mbajtjen e provimit profesional për aktuar përbëhet nga këto lëndë:

  1. Probabiliteti dhe statistikat;
  2. Matematikë financiare;
  3. Modelimi stokastik;
  4. Ekonomi;
  5. Modelet e përvojës;
  6. Matematika aktuariale I;
  7. Matematika aktuariale II;
  8. Menaxhimi i investimeve dhe aseteve;
  9. Sigurimi i jetës;
  10. Sigurimi jo-jetë;
  11. Sigurimet shoqërore dhe pensionale;
  12. Sigurimi i shëndetit;
  13. Kontabiliteti i sigurimeve;
  14. Rregullorja në fushën e sigurimeve; dhe
  15. Profesionalizmi dhe etika
    Facebook
    LinkedIn