Nga policat e sigurimit të jetës në pesë muaj qytetarët kanë arkëtuar gati gjashtë milionë euro, me të cilat kanë pasur mundësi të kursejnë fondet e paguara. Për vdekjet e mbuluara me sigurim rreziku kompanitë kanë paguar 613 mijë euro, ndërsa për sigurimin me komponent investues janë paguar 640 mijë euro gjatë kësaj periudhe.

Qytetarët kanë arkëtuar 443 milionë denarë (mbi 7,2 milionë euro) nga sigurimet e jetës në pesë muajt e parë të vitit, tregojnë të dhënat zyrtare të dorëzuara nga gjashtë kompanitë e sigurimeve të jetës në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve (AMS).

Në këtë periudhë pesë mujore, mbi 2500 qytetarë kanë marrë kompensim për dëmet që janë mbuluar me policat e sigurimit të jetës të lëshuara nga pesë kompani të sigurimit të jetës.

Shumica e fondeve në këtë periudhë janë paguar për policat e sigurimit të jetës me komponent kursimi. Ky është produkti më i vjetër i sigurimit të jetës që shitet në tregun tonë të sigurimeve prej 20 vitesh. Karakteristika kryesore e tij është se përveç sigurimit të jetës, ofron edhe kursime në fondet e investuara. Ky produkt i mundëson të siguruarit të marrë fondet e investuara të rritura me interes për periudhën e caktuar pas skadimit të kontratës së sigurimit. Nga ky sigurim qytetarët në pesë muajt e parë të këtij viti nga kompanitë e sigurimeve kanë arkëtuar 366 milionë denarë (5,95 milionë euro). Në pjesën më të madhe, në pesë muajt e parë, paratë u janë paguar policëmbajtësve të cilëve u përfundonte kontrata e sigurimit dhe ata tërhoqën fondet e investuara, plus interesat.

Në vend të dytë sipas sasisë së fondeve të paguara në pesë muajt e parë, renditet sigurimi me komponent investues, i cili në popull njihet me emrin sigurimi “junit linkd”. Ky produkt sigurimi u mundëson qytetarëve, së bashku me sigurimin e jetës, të investojnë një pjesë të madhe të fondeve të paguara në aksione të fondeve investuese. Për shkak të faktit se çmimet e aksioneve të fondeve investuese varen nga tregjet botërore të aksioneve, ato janë subjekt i ndryshimeve. Është kjo karakteristikë që krijon mundësinë e kthimeve të denja dhe madje solide nga investimet, por sjell edhe rrezik kur çmimet në bursë bien. Është e rëndësishme të dini se duke investuar në këtë produkt sigurimi, rreziku i investimit përballohet nga i siguruari. Për të ofruar informacion më të mirë dhe mbrojtje më të madhe për mbajtësit e policave, AMS-ja miratoi një rregullore që përcaktoi sasinë e informacionit që mbajtësit e policave duhet të marrin nga shitësit e sigurimeve përpara se të vendosin të blejnë sigurimin “junit linkd”.

Në pesë muajt e parë, tek ky lloj sigurimi, kompanitë u kanë paguar të siguruarve 39,35 milionë denarë (640.000 euro).

Pjesën më të vogël në fondet e disbursuara në këtë periudhë e ka sigurimi pa komponent kursimi, i cili në popull njihet si sigurimi i riskut. Me këtë produkt, i siguruari siguron jetën e tij dhe nëse vdekja ndodh gjatë periudhës së sigurimit, kompania ua paguan shumën e siguruar anëtarëve të familjes së tij ose mbajtësve të së drejtës së dëmshpërblimit, të cilën i siguruari e ka deklaruar në policën e tij. Për shkak të vdekjes së personave të siguruar gjatë kësaj periudhe, kompanitë e sigurimit të jetës kanë arkëtuar 37,7 milionë denarë (613.000 euro) për familjet e tyre ose personat që kanë qenë bartës të së drejtës për sigurimin.

Më shumë të dhëna për gjendjen e tregut të sigurimeve të jetës mund të gjeni në linkun e mëposhtëm https://aso.mk/category/publikaczii/izveshtai-za-rabotata-na-osiguritelnata-industri-a/drushtva-za-osiguruva-e/

Për më tepër informacion dhe për rëndësinë e sigurimit të jetës mund të mësoni në portalin tonë edukativ https://edukacija.aso.mk/